Yazar Rehberi

Anasayfa » Yazar Rehberi

√ Son Kontrol Listesi

Aşağıdaki listede eksik olmadığından emin olunuz:

  Makalenin türünün belirtilmiş olduğu,
  Başka bir dergide/mecrada değerlendirme aşamasında ya da yayımlanmış olmadığı,
  Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi varsa, bunun belirtildiği,
  İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı,
√  Referansların derginin benimsediği Chicago kaynak gösterim kuralları 17. sürüme uygun olarak düzenlendiği,
√  Yazar rehberinde detaylı olarak anlatılan kuralların gözden geçirildiği,
√  Telif Hakkı Devir Formu‘nun doldurulmuş olduğu,
√  Daha önce basılmış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesinin paylaşıldığı,
√  Kapak sayfası (Kapak için örnek şablonu buradan indirebilirsiniz)

• Makalenin kategorisi,
• Türkçe ve İngilizce başlık,
• Yazarların ismi soyismi, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonra şehir ve ülke bilgisi), e-posta adresleri,
• Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, cep telefonu,
• Tüm yazarların ORCID’leri.

√  Makale ana metni (Makale için örnek şablonu buradan indirebilirsiniz

• Ana metinde yazarın / yazarların kimlik bilgilerinin yer almamış olması gerekir.
• Türkçe ve İngilizce başlık,
• Öz: 75-150 sözcük öz, 75-150 sözcük abstract,
• Anahtar Sözcükler: 4-8 sözcük Türkçe ve 4-8 sözcük İngilizce,
• Makale ana metin bölümleri,
• Finansal destek (varsa belirtiniz),
• Teşekkür (varsa belirtiniz),
• Kaynaklar,
• Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla).

1. Yazının Gönderimi

 • Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Nesir, araştırma makalesi, eleştirel deneme, araştırma notu, kitap değerlendirme, söyleşi ve çeviri makalele türlerinde yazılarıları kabul etmektedir.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler bir araştırmaya dayandırılmalı edebiyat ile ilişkili tüm alanlara ve bu alanların katılımı ile oluşturulan tüm çalışmalara dayalı bilimsel bir bakış açısı içermelidir.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen eleştirel deneme, söyleşi ve kitap değerlendirmesi, edebiyat alanına katkı sağlayacak bir kapsamda hazırlanmalı; dergi kapsamındaki konularla ilişkili güncel konu veya kitaplar içerisinden seçilmelidir.
 • Kitap değerlendirmelerinin, kitap özetinin ötesinde kitabı eleştirel bir bakış açısı ile ele alması teoriye ya da pratiğe katkıları üzerinden bir tartışma yürütmesi beklenmektedir.
 • Nesir’e yollanacak yazıların özgün olması ve başka bir dergide/mecrada değerlendirme veya yayımlanma aşamasında ya da yayımlanmış olmaması gerekmektedir.
 • Yazılar elektronik mail yoluyla MS Word dosyası olarak [email protected] adresine yollanmalıdır.
 • Makalede ve dosya isminde yazarın kimliği ile ilgili bilgi bulunmamalıdır, bu bilgiler kapak sayfasında belirtilmelidir.

2. Makale Hazırlanması/Makale Sunma Biçimi

Makalenin kategorisi; Türkçe ve İngilizce başlık; yazarların ismi soyismi, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonra şehir ve ülke bilgisi), e-posta adresleri, sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, cep telefonu, tüm yazarların ORCID’lerini içeren kapak sayfası ile ana metin, Türkçe ve İngilizce başlık, anahtar sözcükler, makale ana metin bölümleri, finansal destek (eğer varsa), teşekkür bölümü (eğer varsa) ve kaynaklar, tablolar- resimler ve şekiller sırasına göre hazırlanan makale metni iki ayrı Word belgesi olarak [email protected] adresine gönderilmelidir.

2.1. Makale Başlığı

 • Her makalenin, kısa, öz ve yazının içeriğini yansıtan nitelikte İngilizce ve Türkçe başlığı bulunmalıdır.
 • Makale başlığı 10 sözcüğü geçmemelidir.
 • Makale başlıkları kalın ve büyük harflerle 14 punto olarak her iki dilde (Türkçe ve İngilizce) yazılmalıdır. Ana bölüm başlıkları ortalanmalıdır, alt başlıklar ise sola yaslanmalıdır.
 • Başlıklardan metne geçerken bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Alt madde başlıkları derecelerine göre numaralandırılmak suretiyle belirtilmelidir. (ör. 1.1., 1.1.1.)
 • Tüm başlıklar sıralı ve hiyerarşik olarak numaralandırılmalıdır.

2.2. Öz

 • Tüm makalelerin, İngilizce ve Türkçe yazılmış kısa ve yazının içeriğini yansıtan bir özeti olmalıdır.
 • Öz, 75-150 sözcük olmalı ve makalenin amacını, yöntemlerini ve önemli bulgularını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Türkçe ve İngilizce öz ve başlıklar 10 punto ve 1 satır aralıklı yazılmalıdır.

2.3. Anahtar Sözcükler

 • Her makale en az 4 ve en fazla 8 anahtar sözcük içermelidir.
 • Makalenin anahtar sözcükleri, hem İngilizce hem de Türkçe yazılmalı, ilk anahtar sözcüğün ilk harfi hariç tüm anahtar sözcükler küçük harflerle yazılmalı, önemine göre sıralanmalı, virgülle ayrılmalı ve en sona nokta konulmamalıdır.
 • Anahtar sözcükler okuyucuların aramasını kolaylaştırmak adına dikkatli bir şekilde seçilmelidir.

2.4. Makale Ana Metni

 • Makale türündeki metinler için sözcük sayısı özet, abstract ve kaynakça hariç, dipnotlar, tablolar, figürler, ekler dâhil olmak üzere yaklaşık 3000-7500 arasıdır.
 • Yazılar Times New Roman formatında 12 punto ve 1,5 satır aralıklı yazılmış olarak gönderilmelidir.
 • Sayfa kenar boşlukları üstte 1,75, altta 1,75, solda 1,25, sağda 1,25 cm olarak ayarlanmalıdır.
 • Ana dili İngilizce olmayan yazarların, makaleleri göndermeden önce profesyonel düzeltme hizmeti almaları ve metin yazımında Türkçe/İngilizce dil denetimini yapmaları önerilmektedir.
 • Kör hakemlik ilkesi gereği, gönderilen makale metninde yazar bilgileri ya da kurumlarına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamalıdır.
 • Makale ana metni 8 MB büyüklüğü geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

2.5. Tablo ve Görsellerin Hazırlanması

 • Tablo ve görseller, metin içerisinde, orijinal yerlerinde belirtilmelidir. Tablo ve görsellere metin içinde parantez kullanılarak referans verilmelidir.
 • Tablo ve görseller, makalede ardışık olarak numaralandırılmalı ve eğer varsa kısa bir bilgilendirme yazısı ve referansı olmalıdır.
 • Tablo başlığı, tablodan önce ve “Tablo 1. Tablonun başlığı” biçiminde yazılmalıdır.
 • Görsel başlığı, görselin altında ve “Resim 1. Resmin başlığı” biçiminde yazılmalıdır.
 • Kullanılan görseller siyah-beyaz, renkli veya gri tonlamalı olabilir.
 • Metinde kullanılan görseller 300 dpi jpeg formatında ayrıca mail eki olarak gönderilmelidir.

2.6. Alıntılar

 • Yazarın metin içerisinde kullandığı doğrudan alıntı sayısını kısıtlı tutması önerilmektedir.
 • Üç satırı geçmeyen alıntılar tırnak işareti kullanılarak metin içerisinde yazılır.
 • Üç satırdan uzun alıntıları ana metinden ayırmak için bir satır boşluk bırakılmalı ve bu alıntılar ana metinden soldan ve sağdan 1 cm girinti olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
 • Bu alıntıların ve dipnotların yazı boyutu 10 punto olmalıdır.
 • Uzun alıntılarda tırnak işareti konulmaz.
 • Uzun alıntıların ardından devam edecek ana metinden önce de bir satır boşluk bırakılmalıdır.

2.7. Satır ve Paragraflar

 • Satırlar ve paragraflar sayfanın solundan başlatılmalıdır.
 • Yeni paragraflar bir sekme ve bir boşluk soldan girintili olmalıdır. Paragraflar arasında fazladan satır aralığı bulunmamalıdır.

2.8. Simgeler, Kısaltmalar ve Kalıplar

 • Simgeler, kısaltmalar ve kalıplar SI Birim Kısaltma kurallarına göre yerleştirilmelidir.
 • Metin içerisinde kullanılacak özel kısaltmaların tam hâli, uluslararası kabul görmüş kurallara uygun olarak metinde ilk kullanımlarından sonra parantez içinde belirtilmelidir.

2.9. Matematiksel İfadeler

 • Matematiksel semboller ve formüller Word dokümanına uygun bir şekilde yerleştirilmeli; başka bir program veya uygulama kullanılmamalıdır.
 • Tüm sembolleri tanımlamak ve belirsizlikleri önlemek adına dikkatli olunmalıdır.
 • Sayı bir (1) ile harf (I) arasında ve sayı (0) ile harf (O) arasındaki fark anlaşılmalıdır.
 • Denklem sayıları parantez içinde görünmeli ve ardışık olarak sıralanmalıdır.
 • Tüm denklem sayıları denklemin sağ tarafında görünmeli ve metinde belirtilmelidir.

2.10. Teşekkür Bölümü

 • Gerekli durumlarda, teşekkürler ve özel notlar, metnin sonunda ayrı bir bölüm olarak verilebilir.
 • Kör hakemlik ilkesi gereği, teşekkür bölümünde yazarın bilgileri ya da kurumuna ilişkin herhangi bir ifade bulunmamalıdır.
 • Yazara ilişkin ifadeler bulunması halinde bu tarz özel bölümler yazının kabulünden sonra dizgide eklenmek üzere mail ekiyle bir dosya olarak gönderilebilir.

2.11. Dipnot ve Kaynaklar

 • Yazılar Chicago kaynak gösterim kuralları 17. sürümün yazım, kaynakça ve dipnot kurallarına göre yazılmalıdır.
 • Dipnotlar tüm metin boyunca numaralandırılmalıdır.
 • Dipnot numaraları metin içinde belirtilirken sözcük/noktalama işareti ile arasında boşluk bırakmadan ve noktalama işaretinden sonra verilmelidir.
 • Dipnotlarda 1 satır aralığı kullanılmalıdır, dipnotlardaki yazı boyutu 10 punto olmalıdır.

3. Kitap Değerlendirme

 • Kitap değerlendirme 500-1000 sözcük arasında olmalıdır.
 • Kitap değerlendirme için ayrıca bir öz yazılmasına gerek yoktur.
 • Kitap değerlendirme metni 12 punto büyüklükte, Times New Roman yazı karakterinde ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.
 • Sayfa numaraları, altta sol kısma yaslı bir şekilde verilmiş olmalıdır.
 • Kitap değerlendirme başlığı olarak ya sadece incelenen kitabın başlığı yazılmalı ya da başlıkta kitabın adı da geçmelidir.
 • Kitap değerlendirme metninin başında kitaba ilişkin bilgiler (yazar, kaynak, yayın evi, tarih, sayfa sayısı ve ISBN numarası) aşağıdaki örnekte olduğu gibi yer almalıdır.
 • Kitap kapağının bir fotoğrafı, jpeg formatında 300 dpi olarak mail yoluyla paylaşılmalıdır.

Kitap Tam Adı
Yazarın Adı Soyadı, 1985
Şehir: Yayıncı
XX sayfa
Baskı / e-kitap
ISBN 0-111-1111-1111

4. İntihal ve Etik İlke Kontrolü

 • Dergiye gönderilen yazılar, hakem değerlendirmesi öncesinde yayın kurulu tarafından etik kurallar açısından incelenir; intihal kontrol yazılımı iThenticate ile kontrol edilir ve ilgili rapor hakemlerin ve yazarın değerlendirmesi amacıyla mail olarak paylaşılır. Benzerlik oranı %15’den az olan makaleler için hakem değerlendirme süreci başlatılır. Benzerlik oranı %15 ile %30 arası olan makaleler yazarına geri gönderilerek hakem değerlendirmesi öncesi yazardan içerik düzeltmesi yapması istenir. Benzerlik oranı %30 üzerinde olan makaleler reddedilir.
 • Yazı içeriklerinden yazar sorumludur. Daha önceden yayımlanmış materyaller; metin, tablolar, görseller vb. için yazar ve yayıncılardan izin almak yazarın sorumluluğundadır.

5. Hakem Değerlendirme Süreci

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar ilk olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Dergi Yayın Kurulu tarafından biçim ve alanlar açısından uygun bulunan makaleler, bilimsel uygunluğu değerlendirilmek üzere konunun uzmanı hakemlere (en az iki hakeme) karşılıklı bilinmezlik ilkesi gereğince yazar isimleri silinerek ve eser kayıt no. belirtilerek gönderilir. Kitap değerlendirmeleri, çeviriler, eleştirel deneme ve araştırma notları Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir; ayrıca bir hakem süreci işletilmez.

Yayın Kurulu gerekçe göstererek hakem sürecini başlatmadan da yazıyı reddedebilir.

Dergiye gönderilen yazıların Yayın Kurulu ve hakem değerlendirme süreci yaklaşık olarak 60 gün sürmektedir. Bu süre, ilk değerlendirme sürecini kapsamakta olup, yazardan düzeltme talep edildiğinde uzayabilmektedir. Hakemler, Yayın Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Karşılıklı bilinmezlik ilkesi gereği hakem ve yazarın kimlikleri gizli kalır. Hakemler, gönderilen makaleleri yöntem, içerik, özgünlük ve yayın etiği açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir. Bir makaleyi kabul veya reddetmek kararı hakemlerin önerilerine dayanır. Danışman olarak atanan iki hakem de yazı için YAYIMLANABİLİR görüşünde ise, makale çıkarılacak ilk sayıda yayımlanmak amacı ile sıraya konulur. Hakemler arasında görüş ayrılıkları meydana gelirse; yani bir hakem YAYIMLANABİLİR ve diğer hakem YAYIMLANAMAZ şeklinde görüş bildirmişler ise üçüncü bir hakem atanır veya yayın kurulu kararıyla reddedilebilir.  Her iki hakem YAYIMLANAMAZ görüşünde ise, bu durumda Editör, Dergi Yayın Kurulunu bilgilendirir.

Yayımlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların düzeltilmiş biçimlerinin, yazarları tarafından en geç 15 gün içerisinde mail olarak iletilmesi gereklidir. Yazarlar, hakem ve/veya Yayın Kurulunun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Yazarların hakem değerlendirme sürecine istinaden yaptıkları düzeltmelere ilişkin mailde kısa açıklama notu yazmaları tavsiye edilir.

6. Telif Hakkı ve Lisans

Dergiye yazı teslimi, çalışmanın daha önce basılmadığı, eş zamanlı olarak başka bir yerde yayımlanması için başvurulmadığı ve Dergide yayımlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir. Yazar, çalışmanın yayımlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi Yayın Kuruluna devretmektedir. Yazar, izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayımlamayacaklarını kabul eder. Telif hakkı devri için yazar yazı ile birlikte Telif Hakkı Devir Formunu da imzalayıp e-posta yoluyla paylaşmak zorundadır.

Dergi içeriği ve dergide yayımlanan her makale Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) kapsamında lisanslanmaktadır. Buna göre yayımlanan eserlerin paylaşımı ve kullanımı atıf gösterilmek koşuluyla serbesttir.

7. Yayın Ücretleri

Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi açık erişimli bir dergi olup; yazı gönderimi, değerlendirme süreci ya da yayın için ücret alınmamaktadır. Hakem değerlendirmesi ya da DOI numarası için ücret talep edilmemektedir. Her türlü yazı gönderme, değerlendirme ve yayın işlemleri ücretsizdir.

Öğrenci Destek Hattı